Algemene Voorwaarden

Begrippen

 • Cliënt; hierna opdrachtgever genoemd. In het geval van een minderjarige is de opdrachtgever de gezaghebbende(n).
 • Betalingstermijn; gestelde termijn, genoemd op factuur, waarin het verschuldigd bedrag betaald dient te zijn.
 • Verzuim; wanneer opdrachtgever niet binnen de uiterlijke betalingstermijn het bedrag heeft overgemaakt, treedt deze in verzuim.
 • WIK-brief; Bij het in verzuim treden ontvangt de opdrachtgever een WIK-brief, dit is de laatste kans om het openstaande bedrag zonder bijkomende kosten te betalen.
 • Ingebrekestelling; Wanneer opdrachtgever na verzuim ook de betalingstermijn van de WIK-brief overschrijdt, wordt de opdrachtgever officieel in gebreke gesteld.
 • Incassomaatregelen; Na ingebrekestelling wordt de incassoprocedure uitbesteed aan een incassobureau.

Betalingsvoorwaarden

 • Kosten consult, bespreking en overlegvormen € zie pagina tarieven voor actuele informatie
 • Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het consult in rekening gebracht.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt om zijn gelijk aan te tonen. 
 • In de schoolvakanties gelden dezelfde afspraken m.b.t. afspraken. Afspraken lopen dus gewoon door mits anders is afgesproken.
 • Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mail adres). Wanneer ouders zijn gescheiden dienen zij aan te geven wie van de ouders de factuur ontvangt.
 • De therapeut is vrij in het, tussentijds, aanpassen van zijn of haar tarief. Wanneer dit gebeurt per 1 januari van het nieuwe jaar op basis van inflatie zal dit niet worden aangekondigd. Op de site staan de actuele tarieven.

Betalingstermijn 
Betaling van alle door Speltherapie & Coaching Voorne-Putten gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum.

In de praktijk
In de praktijk ziet het er zo uit:
Speltherapie & Coaching Voorne-Putten stuurt 1x per maand een factuur via de mail. Dit is altijd in de eerste vijf dagen van de nieuwe maand. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed doorgeven van het mailadres waar je de factuur op wilt ontvangen.
Let op; wanneer je vanaf de 6de van de nieuwe maand nog geen factuur hebt ontvangen is het ook jouw verantwoordelijkheid om in je spam te kijken en anders contact op te nemen met Speltherapie & Coaching Voorne-Putten.
Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien de factuur niet voldaan is binnen de gestelde betalingstermijn stuurt Speltherapie & Coaching Voorne-Putten een 1ste herinnering, via de mail. Deze heeft ook een betalingstermijn van 14 dagen.

Wanneer de betalingstermijn is verstreken van de 1ste herinnering ben je in verzuim en krijg je een WIK-brief, ook wel de ’14-dagen brief’ genoemd. Deze verstuurt Speltherapie & Coaching Voorne-Putten zowel via de mail als via de post. Dit is de laatste kans om de factuur te voldoen zonder dat er extra kosten op de factuur komen. De betalingstermijn is 14 dagen.

Indien deze factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan is wordt de opdrachtgever in gebrekegesteld en geeft Speltherapie & Coaching Voorne-Putten de incasso uit handen aan Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders.
Gevolgen overschrijding
1- Bij overschrijding van de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen treedt de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft Speltherapie & Coaching Voorne-Putten het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

2- Daarnaast is de opdrachtgever, zodra hij/zij in gebreke is, 15 procent incassokosten (exclusief btw) verschuldigd, die worden berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief btw), onverminderd de rente als bedoeld in lid 1. Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten” van toepassing.

3- Speltherapie & Coaching Voorne-Putten is tot slot bevoegd, na ingebrekestelling, de uitvoering van de opdracht op te schorten en incassomaatregelen tegen de opdrachtgever te treffen.

4- Opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor het op tijd (laten) betalen van facturen en wordt hierbij onafhankelijk geacht van instanties die (direct of indirect) vergoeden.

Bezwaar 
De opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Flanderijn te zijn ontvangen en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen. Financiën is ook een onderdeel van de samenwerking. 


Behandeling

 • Een behandeling duurt 45 minuten.
 • In principe staan de eerste drie tot vijf sessies in het teken van de intake/kennismaking. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt. Bij de evaluaties is het kind niet aanwezig.
 • De therapeut kan video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging.
 • De therapeut kan collega’s raadplegen t.b.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk aan de ouders om toestemming vragen.
 • Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen dan vindt er ten minste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind gelegenheid hebben om het contact af te ronden en afscheid te nemen.
 • De aansprakelijkheid van de therapeut betreft het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De therapeut is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Schade aan kleding, zoals verfvlekken, wordt niet vergoed.

Klacht- en tuchtrecht

De speltherapeut is onderhevig aan het tuchtrecht van het RBCZ. 
Wanneer u een klacht heeft mbt het functioneren van de speltherapeut kan deze worden ingediend bij de FVB; overkoepelde organisatie voor beroepsverenigingen van vaktherapeuten. https://fvb.vaktherapie.nl/klachten 


Privacy reglement

- De therapeut is verplicht aan dossiervoering te doen (Wet op de Persoonsgegevens; http://www.rijksoverheid.nl). Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

- In uw dossier wordt ook informatie opgenomen die ik, na uw toestemming, heb verkregen van derden. Denk hierbij aan school e.d.

- De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming wordt informatie gedeeld met anderen.

- Het dossier is en blijft eigendom van alleen de therapeut. 15 jaar na het 18de levensjaar van het betreffende kind wordt het dossier vernietigd.
- Wat gebeurt er verder nog met uw gegevens?:
Voor het gebruik voor waarneming wanneer ik voor langere periode niet meer zou kunnen werken, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie), een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Dit betreft gegevens die op uw zorgnota moeten staan. Hieronder kunt u lezen welke gegevens dit betreft.

- U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de speltherapeut verzoeken deze te wijzigen.

- Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

•        Uw naam, adres en woonplaats

•        Uw geboortedatum

•        Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

•        De datum van de behandeling

•        Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling speltherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

•        De kosten van het consult

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.